تماس با ما

آدرس:
تهران - مبدان امام خمینی - خیابان باب همایون - خیابان داور - سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی
Zip Code: 1114943661
تلفن: -39902486-39902488 (021)
نمابر: 33967769 (021) (021)
پست الکترونیکی: info@investiniran.ir