تماس با ما

آدرس:
تهران - میدان امام خمینی - خیابان باب همایون - خیابان داور - سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران
کد پستی:1114943661
تلفن: (+98 21) 3396 7881 - 3990 3434
نمابر:+98 21 3396 7099
پست الکترونیکی: fisc@investiniran.ir